Over LOS

Zoeken

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

spelen-in-de-knel

Maak je je weleens zorgen om een kind? Voor onze leden is het niet verplicht om te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, maar we raden het je wel aan. Hieronder een stappenplan voor de invoering van zo’n meldcode.

Stap 1: Op de agenda

Door met elkaar te bespreken hoe er op signalen gereageerd moet worden en afspraken te maken, kan veel leed voorkomen worden. Het agenderen van dit onderwerp kan in stappen, zoals eerst in het bestuur, dan tijdens een thema-avond met vrijwilligers en tot slot bij een themabijeenkomst met ouders/betrokkenen.

Stap 2: Vertrouwenspersoon

Stel een in- of externe vertrouwenspersoon aan waar vrijwilligers bij terecht kunnen. Een intern vertrouwenspersoon kent de organisatie en de cultuur beter. De leden kenner haar of hem, waardoor de drempel om naar deze persoon te stappen laag is. Aan de andere kant staat een extern persoon verder van de organisatie af, waardoor deze zich gemakkelijker onpartijdig en onafhankelijk kan opstellen.

Stap 3: Meldcode opstellen

Een meldcode is een stappenplan waarin staat wat er van je verwacht wordt wanneer je zorgen hebt om een kind in de speeltuin. Dit wordt altijd samen met vrijwilligers opgesteld, zodat er voldoende draagvlak voor is. Het is aan de vertrouwenspersoon om te beslissen of de zorgen gemeld worden bij andere instanties. Het stappenplan van de meldcode biedt houvast bij het maken van die afweging.

Stap 4: Reglement en statuten

De afspraken die je met elkaar maakt kan je samen met de meldcode opnemen in het Huishoudelijk Reglement. Het gaat dan om:
– Wie kan op welk moment waar terecht met welke reden?
– Meldcode uitgewerkt

Stap 5: Training

Train je vrijwilligers! Zij zijn degenen die de kinderen zien en veranderingen in houding of gedrag opmerken. Erg belangrijk dus dat zij weten hoe ze moeten handelen. Denk aan:
– Wanneer is iets nog normaal en wanneer is er aanleiding voor actie?
– Wat doe ik als ik twijfel?
– Bij wie kan ik terecht met vermoedens?
– Wat gebeurt er met een melding?

Stap 6: Informeer betrokkenen

Het is belangrijk om iedereen die betrokken is of kan zijn, op zijn minst te informeren. Veel effectiever is het echter om vrijwilligers, medewerkers, ouders en eventuele andere betrokkenen gedurende de voorgaande stappen al te betrekken. Door de meldcode elk jaar op de agenda te zetten blijft het actueel. Ook is het raadzaam om het beleid van tijd tot tijd te evalueren, waarbij leden en vrijwilligers kunnen worden geraadpleegd.

Lid worden

Ben je een vereniging of stichting en houd je je bezig met spelen? Dan nodigen we je van harte uit om je bij ons aan te sluiten.

Heb je een vraag

Vragen? We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. We helpen je graag!

Blijf op de hoogte

Je ontvangt nieuws over al onze activiteiten.

Aanmelden Nieuwsbrief