Over LOS

Zoeken

Hoe signaleer je ongewenst gedrag

Hoe signaleert je ongewenst gedrag en wat doe je daarmee?

Signaleren is kijken naar wat opvalt aan een kind of ouder. Als je gedrag signaleert dat afwijkt en ‘anders’ is, sta je voor een belangrijke keuze. Gaat je actie ondernemen of niet? Als speeltuinbestuur is het belangrijk om beleid te maken rondom dit thema en dit te delen met vrijwilligers. Het beleid is erop gericht om te bepalen waar eventuele zorgen vanuit de speeltuin neergelegd kunnen worden en wat de grens is van het handelen van de vrijwilligers. In een aantal gevallen zijn verdere stappen noodzakelijk. Dat hoort niet bij de taak van vrijwilligers, maar moet opgepakt worden door een beroepskracht.

Wat kun je als speeltuin zelf doen?

  • Maak een stappenplan voor in de speeltuin, zodat iedereen weet hoe hij moet handelen bij zorgen om een kind of de ouders.
  • Zorg ervoor dat vrijwilligers dit altijd melden bij het bestuur. De vrijwilliger kan zo de zorg delen en het bestuur houdt het contact met de zorgprofessionals.
  • Bepaal een sociale kaart (wie is de wijkagent en welke zorgorganisaties zitten in het netwerk rondom de speeltuin?)
  • Maak afspraken met sociale wijkteams over hoe de zorg voor een kind verder wordt opgepakt door een beroepskracht.

Ondersteuning door LOS

LOS organiseert twee trainingen voor signaleren en handelen bij ongewenst gedrag

Training 1. Signaleren van kindermishandeling en de juiste actie

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing valt eronder. De kans is groot dat binnen jouw eigen speeltuin ook kinderen zijn die worden mishandeld.

De speeltuinmedewerkers zien kinderen vaak één of meerdere keren per week en kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Vaak zien zij ook wel dat er iets aan de hand is, maar voelen zij zich machteloos. Zij zitten met vragen als ‘Is hier sprake van kindermishandeling?’, ‘Wat is er precies aan de hand?’, ‘Kan ik iets doen voor dit kind en hoe doe ik dat dan?’

Wat gaan we doen?
In de workshop krijgen deelnemers inzicht in diverse vormen van kindermishandeling en leren zij signalen te herkennen als mogelijke vorm van kindermishandeling en hun onderbuikgevoel te benoemen. Er is aandacht voor: Wat kun je met de signalen? Hoe bespreek je je zorgen en met wie? Wat kun je voor een kind betekenen? En hoe regel je dat binnen je eigen speeltuin.

Aantal deelnemers: 6 – 16 personen
Duur
: 1 dagdeel
Kosten: € 475,00 incl. BTW, voorbereiding en reiskosten.
Locatie: de workshop vindt plaats bij u op locatie. Op verzoek kan NUSO de workshop centraal aanbieden. Kosten zijn dan op aanvraag.

Training 2. Wat te doen bij pesten?

Uit onderzoek blijkt dat circa 350.000 kinderen structureel gepest worden. Dit gebeurt op school, op de sportclub, maar het kan ook gebeuren bij u in de speeltuin. Pesten zorgt voor een onveilige sfeer en het kan voor slachtoffers van pesten verregaande gevolgen hebben. Pesten kan vele oorzaken hebben. Een feit waar we in ieder geval niet omheen kunnen, is dat de mens een natuurlijke behoefte heeft bij een groep te horen. Ons gedrag wordt daardoor eerder bepaald door onze directe omgeving en de gedragsregels die daar gelden. Voor medewerkers in de speeltuin is het belangrijk dat zij tijdig de signalen van pesten herkennen en hier effectief op kunnen handelen.

Wat gaan we doen?
In de workshop vergroten we jouw kennis over het onderwerp pesten. Je leert signalen van pesten te herkennen en er wordt aandacht besteed aan hoe te handelen en op een goede manier te reageren richting de kinderen en eventueel hun ouders. Ook wordt een aantal preventieve tips en adviezen gegeven waar je direct mee aan de slag kunt.

Aantal deelnemers: 6 – 16 personen
Duur: 1 dagdeel
Kosten: € 475,00 incl. BTW, voorbereiding en reiskosten
Locatie: de training vindt plaats bij jou op locatie. Op verzoek kan LOS de training centraal aanbieden. Kosten zijn dan op aanvraag.

 

Praktijkvoorbeeld

In veel wijken in Nederland werkt inmiddels een groot aantal basisscholen en welzijnsinstellingen met een ‘opvoedprogramma’. Met deze pedagogische aanpak krijgen kinderen allerlei burgerschapsvaardigheden aangeboden. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken en krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en hoe ze conflicten constructief kunnen oplossen. Voorbeelden zijn www.devreedzameschool.net of www.kanjertraining.nl.

Als speeltuin kun je bijvoorbeeld aansluiten bij zo’n pedagogische aanpak zodat er een samenhangend opvoedingsklimaat in een wijk ontstaat en kinderen overal (op straat, school en in de speeltuin) dezelfde ‘taal’ spreken.